Политика за поверителност и защита на личните данни

Политика за поверителност на фирма „ПАНТЕРА 83“ ЕООД и задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

т1. Обща информация

От 25 май 2018 г. влeзe в сила новият Общ регламент относно защитата на лични данни Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз.

Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR) защитава основни права и свободи на физическите лица и по-специално правото на защита на личните данни. В същото време регламентът осигурява свободно движение на лични данни в рамките на Европейския съюз.

Регламент (ЕС) 2016/679 е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016 г. и се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 година.

Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите относно тяхната обработка.

Новата правна рамка запазва редица основополагащи принципи и понятия от предходната нормативна уредба, но в същото време въвежда завишени стандарти за защита на данните, разширени права на физическите лица и нови задължения на администраторите на лични данни.

Фирма „Пантера 83“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

В качеството си на администратор на лични данни за осъществяване на онлайн търговия (поръчки и доставки на здравословна храна), посредством собствен уебсайт на основен домейн (Интернет адрес) FitPanther.bg, с прилежащ към него електронен магазин, фирма „Пантера 83“ ЕООД се стреми да отговаря на всички изисквания по новата регулация, като събира единствено данни за лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно, в качеството си на съвестен администратор, професионалист и добър търговец.

Всички допълнителни маркетинг цели, за които „Пантера 83“ ЕООД използва лични данни са подробно описани в точка 8 от тази Политика за поверителност и за тях изрично сме поискали и получили Вашето предварително информирано съгласие.

Фирма „Пантера 83“ ЕООД е отговорна за обработването на личните данни на клиентите на електронния магазин в сайта FitPanther.bg, контролира обработването на тези данни и гарантира спазването на тяхната конфиденциалност.

Личните данни се събират, използват и съхраняват от „Пантера 83“ ЕООД съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни. Прилаганите от нас практики за защита на личните данни съответстват на Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (ОРЗД 2018).

т2. Информация и данни за Администратора на лични данни и координати за връзка

 1. Наименование: „Пантера 83“ ЕООД / PANTERA 83 Ltd.
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 204186643
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, 4400, ул. Стефан Захариев 19;
 4. Адрес за упражняване на дейността: град София: ул. Борис Христов 4, кв. Гео Милев;
 5. Адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, 4400, ул. Стефан Захариев 19;
 6. Електронна поща / И-мейл: [email protected]
 7. Телефон.: +359 894 666 955

т3. Информация и координати за връзка с Длъжностното лице по защита на личните данни – ДЛЗД

 1. Наименование: „Пантера 83“ ЕООД / Николай Петров Петров
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 204186643
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, 4400, ул. Стефан Захариев 19;
 4. Телефон.: +359 894 666 955
 5. Електронна поща / И-мейл: [email protected]

т4. Информация и данни на компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 3. Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 4. Телефон: 02 / 915 35 19
 5. Електронна поща / И-мейл: [email protected]
 6. Интернет страница: cpdp.bg

„Пантера 83“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

т5. Основание за събиране, обработка и съхранение на Вашите лични данни

Чл. 1. Фирма „Пантера 83“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с извършване на онлайн търговия, посредством собствен уебсайт на основен домейн (Интернет адрес) – FitPanther.bg, с прилежащ към него електронен магазин и осъществяването на покупко-продажби от посетителите на сайта, които при реализация имат силата на сключване на договори от разстояние с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следните основания:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на ДРУЖЕСТВОТО по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ДРУЖЕСТВОТО ;
 • За целите на легитимния интерес на ДРУЖЕСТВОТО или на трета страна.
 • Маркетинг цели, с предварително получено информирано съгласие.

т6. Видове лични данни, които събира, обработва и съхранява фирма „Пантера 83“ ЕООД

6.1 В зависимост от конкретните цели и основания „Пантера 83“ обработва посочените по-долу данни и информация самостоятелно или в комбинация помежду им за следните цели и на следните основания:

• Индивидуализиращи „обикновени” лични данни (име и фамилия, електронна поща, физически адрес, телефон):

Цел, за която се събират данните:

 1. Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки / продукти и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил.
 2. Осъществяване на връзка с потребителя – при нужда за осъществяване на услугата или извънредна ситуация, и изпращане на информация към него;
 3. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) или рекламни съобщения – администриране на процеса по изпращане единствено при изявено предварително желание от Ваша страна или информирано съгласие;
 4. Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента.

Основание за обработка на личните Ви данни:
С приемането на Общите търговски условия и закупуване на продукти от уебсайта FitPanther.bg, между фирма „Пантера 83“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение от разстояние, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.